Elektroninės parduotuvės nuomos sutartis

Prašome įdėmiai perskaityti toliau išdėstytas sutarties sąlygas, nes užsiregistravę, atlikę užsakymą, patvirtinate, kad sutartį perskaitėte ir supratote jos turinį, be jokių išlygų sutinkate su visomis sutartyje išdėstytomis sąlygomis ir įsipareigojate jų laikytis.

Šią sutartį sudarė:

 

VYKDYTOJAS:

UŽSAKOVAS:

Pavadinimas:

MB „Leliūga“

Kodas:

304991430

PVM kodas:

-

El. paštas:

sveiki@eparde.lt

Telefonas:

+370 612 30123

Darbo laikas:

Darbo dienomis nuo 9:00 iki 17:30

 

Atsiskaitomoji sąskaita:

a/s. LT573500010004489428

UAB „Paysera LT“

 

Registracijos adresas:

Vaidaugų g. 7, LT-95220 Klaipėda

Šalies atstovas, jo pareigos kontaktai:

Vadovas Evaldas Leliūga

MB „Leliūga“, juridinio asmens kodas 304991430, registracijos adresas Vaidaugų g. 7, LT-95220 Klaipėda (toliau – Vykdytojas) ir Jūs (toliau – Užsakovas), toliau kiekvienas atskirai vadinamas „Šalimi“, o kartu – „Šalimis“, sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis):

1. Sąvokos

1.1 Šioje Sutartyje nurodytos sąvokos iš didžiosios raidės vartojamos tokia reikšme:

1.1.1 „Vykdytojas“ – juridinis asmuo, teikiantis Elektroninės parduotuvės nuomos paslaugas, kurio interneto svetainėje https://eparde.lt yra nurodytas elektroninės parduotuvės funkcionalumas ir charakteristikos.

1.1.2 „Ataskaitinis laikotarpis“ – laiko tarpas, kurio metu buvo suteiktos Paslaugos ir apskaičiuojamas mokestis, nurodytas Sąskaitoje.

1.1.3 Paslaugos“ – prieglobos (informacijos saugojimo), Elektroninės parduotuvės, taip pat kitos Kliento užsakytos paslaugos, nurodytos Sąskaitoje, kurias užsako klientas pagal šią Sutartį.

1.1.4 Elektroninė parduotuvė“ – kompiuterinių programų, duomenų bazių, tekstų, grafinių vaizdų ir fotografijų visuma, skirta tam, kad Klientas galėtų pasiūlyti tretiesiems asmenims prekes ir (arba) paslaugas bei priimti užsakymus iš trečiųjų asmenų tokioms prekėms ir paslaugoms įsigyti.

1.1.5 Laikinas svetainės adresas“ – elektroninės parduotuvės adresas, prieinamas tik Užsakovui. Vėliau šis laikinasis adresas pakeičiamas nuolatiniu elektroninės parduotuvės adresu, nurodytu Sąskaitoje.

1.1.6 Serveris“ – Užsakovui skirta vieta pagal iš anksto pasirinktą Paslaugos planą, kurioje įdiegta Elektroninė parduotuvė.

1.1.7 Sąskaita“ – sąskaita faktūra, kurioje nurodytos užsakomos paslaugos ir mokėtina suma.

1.1.8 Svetainė“ – informacinio pobūdžio medžiaga, viešai pasiekiama adresu https://eparde.lt.

 

2. Sutarties dalykas

2.1 Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis Vykdytojas teikia Užsakovui jo užsakytas paslaugas.

2.2 Sutartis įsigalioja Užsakovui visiškai apmokėjus Sąskaitą už Užsakovo pasirinktas paslaugas ir galioja iki Sutarties nutraukimo.

2.3 Mažiausias paslaugų užsakymo laikotarpis ir jų įkainiai yra viešai prieinami ir nurodomi Vykdytojo interneto svetainėje.

2.4 Bendrosios šių Paslaugų teikimo sąlygos nustatomos šios Sutarties nuostatomis tiek, kiek jos gali būti pritaikomos atitinkamai Paslaugai, o konkrečios Paslaugos teikimo techninės ar kitos sąlygos yra išdėstytos Sąskaitoje. Šalys susitaria, kad esant prieštaravimui ar neatitikimui tarp šios Sutarties ir Sąskaitos nuostatų, viršenybę turi Sąskaita.

 

3. Vykdytojo teisės, pareigos, įsipareigojimai

3.1 Vykdytojas įsipareigoja teikti Užsakovui paslaugas, pagal šioje Sutartyje nurodytas sąlygas už Sąskaitoje nurodytą mokestį.

3.2 Vykdytojas įsipareigoja suteikti Elektroninės parduotuvės prisijungimo duomenis, įdiegti Laikiną svetainės adresą ir visą informaciją perduoti Užsakovui. Diena, kai apmokama Sąskaita, laikoma paslaugos naudojimosi pradžios diena, jeigu Sąskaitoje nėra nurodyta kitaip.

3.3 Užsakovas Sąskaitas gauna tik užsakymo metu nurodytu elektroninio pašto adresu.

3.4 Vykdytojas turi teisę kaupti Elektroninės parduotuvės statistiką rinkodaros tikslais, tačiau neturi teisės jos skelbti.

3.5 Vykdytojas turi teisę neteikti jokių paslaugų arba konsultacijų, jeigu Užsakovas nesilaiko 4 punkte išdėstytų įsipareigojimų arba nėra apmokėjęs sąskaitos už tolimesnį laikotarpį

3.6 Vykdytojas turi teisę Elektroninėje parduotuvėje pateikti tekstinę ar grafinę hiperteksto nuorodą į Vykdytojo tinklalapį. Užsakovui pageidaujant ši hiperteksto nuoroda gali būti šalinama, tačiau tai gali būti susiję su papildomais mokesčiais.

3.7 Vykdytojas įsipareigoja neskelbti konfidencialių duomenų, kurie jam tapo žinomi dirbant su Užsakovu.

3.8 Vykdytojas įsipareigoja Užsakovui apmokėjus Sąskaitą teikti jam konsultacijas elektroniniu paštu Vykdytojo darbo valandomis (darbo dienomis nuo 09:00 iki 17:30 ir šeštadieniais nuo 11:00 iki 15:00).

3.9 Vykdytojas įsipareigoja apie Serverio atnaujinimo darbus informuoti Užsakovą prieš numatytą atnaujinimą, jei Serverio atnaujinimo darbai nebuvo planuoti, tai nutiko dėl fizinės įrangos gedimo, darbai vykdomi čia ir dabar, o apie pradedamus vykdyti darbus Užsakovą informuoti nedelsiant.

3.9.1 Vykdytojas įsipareigoja atsiradusius Elektroninės parduotuvės gedimus pašalinti per 1-3 darbo dienas, nuo gedimo užregistravimo, kuris yra gautas Vykdytojo el. paštu - pagalba@eparde.lt. Jei gedimo per nurodytą terminą nepavyksta pašalinti, Vykdytojas įsipareigoja Užsakovui pridėti 2 savaites elektroninės parduotuvės nuomos nemokamai, jei su Užsakovu nebuvo susitarta kitaip.

3.9.2 Vykdytojas įsipareigoja atsiradusius serverio sutrikimus pašalinti per 1-3 darbo dienas. Jei gedimo per nurodytą laikotarpį neišeina išspręsti Elektroninę parduotuvę perkelti į laikinąjį serverį, kol gedimas bus pašalintas. Jei gedimo per nurodytą terminą nepavyksta pašalinti, Vykdytojas įsipareigoja Užsakovui pridėti 2 savaites elektroninės parduotuvės nuomos nemokamai, jei su Užsakovu nebuvo susitarta kitaip.

3.9.3 Vykdytojas įsipareigoja atstatyti sugedusią Elektroninę parduotuvę per 1-3 darbo dienas. Jei Užsakovui dėl Užsakovo klaidų reikia atstatyti atsarginę duomenų kopiją iš archyvo, tai gali būti susiję su papildomais 30 € mokesčiais.

3.9.4 Vykdytojas įsipareigoja daryti Užsakovų duomenų kopiją keturiskartus į mėnesį, kiekvieną mėnesio penktadienį.

3.9.5 Vykdytojas įsipareigoja, kad nuomojama el. parduotuvė atitinka galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus. Jeigu LR įstatymų numatyta tvarka keičiasi nacionalinė valiuta ar PVM dydžio tarifas, Vykdytojas tokius pakeitimus atlieka nemokamai visiems klientams, kurie yra užsakę mokamus elektroninės parduotuvės planus.

 

4. Užsakovo teisės ir pareigos

4.1 Užsakovas įsipareigoja pateikti teisingą Užsakovą identifikuojančią informaciją ir nedelsiant informuoti apie jos pasikeitimus, o Vykdytojui pareikalavus – pateikti patvirtinančius dokumentus, įrodančius informacijos tikrumą.

4.2 Užsakovas įsipareigoja laiku apmokėti Vykdytojo pateiktas Sąskaitas už suteiktas Paslaugas, kurių galiojimo laikas yra pratęsiamas tik visiškai atsiskaičius su Vykdytoju.

4.3 Užsakovas neturi teisės platinti, viešinti, nuomoti ar kitaip perduoti Elektroninės parduotuvės ar jos dalies tretiesiems asmenims be Vykdytojo raštiško sutikimo. Sutarties nutraukimas neatleidžia Užsakovo nuo šių įsipareigojimų.

4.4 Užsakovas įsipareigoja talpinti ir administruoti turinį, kuris neprieštarauja viešajai tvarkai ir moralės normoms.

4.5 Užsakovas įsipareigoja užtikrinti, kad Užsakovui suteikti Serverio resursai nebus naudojami neteisėtais tikslais, įskaitant, bet neapsiribojant masiniu el. laiškų siuntimu, kenkimu kompiuterinių sistemų, tinklų veikimui ar saugumui, taip pat pažeidžiant galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus, Vykdytojo bei trečiųjų asmenų teises, neproporcingai smarkiai apkraunant serverio procesoriaus ir kitų komponentų darbą.

4.6 Užsakovas įsipareigoja, per 1 parą laiko siųsti nedaugiau nei 2400 elektroninių laiškų. (Valandos limitas - 100 elektroninių laiškų.)

4.7 Užsakovas prisiima visą atsakomybę kilus ginčytiniems klausimams dėl jam suteiktų serverio resursų naudojimo teisėtumo.

4.8 Užsakovas supranta, kad Vykdytojas nėra atsakingas už Elektroninės parduotuvės turinio, nuotraukų atstatymus, kuriuos sukelia pats Užsakovas, jei reikalingos Elektroninės parduotuvės kopijos Užsakovui dėl prarastos informacijos kurią ištrynė pats, tai gali būti susiję su papildomais 30 € mokesčiais.

4.9 Užsakovas įsipareigoja neskelbti konfidencialių duomenų, kurie tapo jam žinomi dirbant su Vykdytoju.

4.10 Užsakovas įsipareigoja naudoti Elektroninę parduotuvę nepažeisdamas trečiųjų asmenų intelektinės nuosavybės teisių.

4.11 Užsakovas visiškai atsako už trečiųjų asmenų Vykdytojui pareikštas pretenzijas ir ieškinius dėl Užsakovo veiksmų, naudojantis Vykdytojo suteikta Elektroninės parduotuvės paslauga arba talpinimo Serveryje paslauga.

 

5. Dizaino, logotipo, ar kitų papildomų darbų užsakymo tvarka

5.1 Užsakovas turi teisę neužsakyti Elektroninės parduotuvės apipavidalinimo, logotipo ar dizaino kūrimo paslaugų iš Vykdytojo. Užsakovas turi teisę pats savo rizika apipavidalinti Elektroninę parduotuvę arba pasinaudoti esamais Elektroninės parduotuvės viešai platinamais šablonais. Užsakovas supranta, kad po savarankiško apipavidalinimo Vykdytojas neprivalo teikti jokių Konsultacijų ar instrukcijų šiems darbams atlikti.

5.2 Užsakovas turi teisę užsakyti papildomas paslaugas iš Vykdytojo užsakymo metu pasirinkdamas papildomas paslaugas. Paslaugos suteikiamos tik atlikus mokėjimą, jei nesusitariama kitaip. Visi susitarimai tarp Užsakovo ir Vykdytojo vykdomi raštu ar elektroniniu paštu sveiki@eparde.lt ar uzsakymai@eparde.lt.

5.3 Papildomai užsakomi dizaino, programavimo ar kiti Vykdytojo atliekami darbai neturi įtakos paslaugų pradžios datai ir yra vykdomi lygiagrečiai.

5.4 Šalys sutaria, kad visiems papildomiems darbams galioja bendra Sutartyje apibrėžta paslaugų priėmimo-perdavimo tvarka.

 

6. Paslaugų, darbų priėmimo-perdavimo tvarka

6.1 Vykdytojui atlikus Užsakovo užsakytas paslaugas ir Užsakovui per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nepareiškus pretenzijų dėl atliktų darbų kokybės laikoma, kad darbai yra perduoti laiku, profesionaliai ir tinkamai, o Užsakovas dėl jų pretenzijų neturi. Vėliau pateikiamos pretenzijos nėra priimamos. Pretenzijos pareiškimas neatleidžia Užsakovo nuo mokestinių įsipareigojimų.

6.2 Jeigu Užsakovas užsako unikalaus dizaino kūrimą, dizainas po paslaugos teikimo pabaigos nėra atiduodamas Užsakovui, dizainas lieka pas Vykdytoją.

6.3 Prekės ir (arba) paslaugos sutarties galiojimui pasibaigus gali būti išeksportuotos ir pateikiamos xml, xls, sql ar zip formatu Užsakovui, tačiau tai gali būti susiję su papildomais mokestiniais įsipareigojimais.

 

7. Paslaugų sustabdymas, nutraukimas, termino keitimas

7.1 Jei Vykdytojo teikiamomis paslaugomis ir (arba) serverio resursais besinaudojantis Užsakovas nesilaiko mokėjimo terminų už paslaugas arba neteisėtai naudoja serverio resursus, Vykdytojas gali laikinai apriboti arba sustabdyti šioje sutartyje numatytų paslaugų teikimą iki kol bus įvykdytas Užsakovo mokestinis įsipareigojimas. Jei Užsakovas ilgiau nei 1 (vieną) savaitę vėluoja atsiskaityti nurodytomis mokėjimo sąlygomis už paslaugas, Vykdytojas turi teisę sustabdyti projekto veiklą, o praėjus 1 (vienam) mėnesiui po paslaugų pabaigos – sunaikinti visus Užsakovo duomenis, esančius jam suteiktame Serveryje, nedarydamas atsarginės duomenų kopijos.

7.2 Vykdytojas neįsipareigoja saugoti Užsakovo informacijos pasibaigus Sutarties galiojimui arba Užsakovui laiku nevykdant mokestinių įsipareigojimų.

7.3 Vykdytojas gali nutraukti Sutartį Užsakovui neįvykdžius bent vieno šia Sutartimi prisiimto įsipareigojimo, tačiau tai neatleidžia Užsakovo nuo mokestinių įsipareigojimų, prisiimtų pasirašant šią sutartį.

7.4 Užsakovui už Elektroninę parduotuvę sumokėtos įmokos grąžinamos tik tuo atveju, jei Sutartis Užsakovo iniciatyva nutraukiama per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo jos įsigaliojimo momento. Pinigai už papildomai suteiktas paslaugas nėra grąžinami.

7.5 Sutarties nutraukimas neatleidžia Šalių nuo įsipareigojimų, kilusių iki Sutarties nutraukimo, įskaitant Užsakovo mokestinių įsipareigojimų, vykdymo.

7.6 Nutraukus sutartį Užsakovui draudžiama naudoti Vykdytojo suteiktą Elektroninę parduotuvę ar jos dalį bet kokia forma. Užsakovui persiunčiamos tik Užsakovo turinio nuotraukos ir kopija su informacija apie prekes.

7.8 Užsakovas neprivalo vykdytojo įspėti apie sutarties nutraukimą iš anksto. Sutartis automatiškai bus nutraukta, kai Užsakovo paslaugų galiojimo laikas pasibaigs. Užsakovas vykdytoją apie sutarties nutraukimą gali įspėti išanksto, tokiu būdu vykdytojas užsakovo parduotuvę gali sunaikinti anksčiau nuomos termino.

7.9 Jeigu Užsakovas parduotuvės nuomos Sutartį nutraukia anksčiau laiko, pinigai už likusį nuomos laikotarpį Užsakovui nėra grąžinami, išskyrus atvejį, kai Užsakovas atsisako paslaugos nuo jos užsakymo per 15 dienų.

 

8. Intelektinė nuosavybė

8.1 Šia Sutartimi Užsakovui nėra perduodamos ar suteikiamos teisės į jokią intelektinę nuosavybę, įskaitant ir teises į Elektroninę parduotuvę ir jos grafinį dizainą, nebent Šalys atskirai susitaria dėl turtinių teisių į grafinį dizainą perdavimo ar suteikimo Užsakovui.

8.2 Visos teisės į Paslaugų teikimo metu ar joms teikti naudojamą programinę įrangą yra saugomos ir priklauso Vykdytojui.

 

9. Kitos sąlygos

9.1 Nė viena iš Šalių neatsako už tiesioginių ar netiesioginių nuostolių atlyginimą kitai Sutarties Šaliai, pvz., neįvykę sandoriai su trečiąja šalimi, negautas pelnas ir pan.

9.2 Šalys susitaria tarpusavio ryšiui palaikyti naudoti telefoninį ryšį ir elektroninį paštą, jeigu šios Sutarties konkrečiame punkte nenumatyta kitaip.

9.3 Šalys atleidžiamos nuo įsipareigojimų ir atsakomybės už neįvykdytas šios sutarties sąlygas, jei tai buvo sąlygota nenugalimos jėgos aplinkybių, kurių nebuvo galima išvengti, įskaitant ir gaisrą.

9.4 Visi šios sutarties pakeitimai bei papildymai yra pasirašomi Vykdytojo ir Užsakovo dviem egzemplioriais (po vieną kiekvienai šaliai) ir yra neatskiriamos šios Sutarties dalys.

9.5 Apie Šalių atstovų arba kontaktų pakeitimus Šalys privalo nedelsiant informuoti viena kitą raštu ar elektroniniu paštu.

9.6 Visi ginčai, kylantys vykdant šią Sutartį, sprendžiami tarpusavyje arba Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Ginčai teisme nagrinėjami oficialia lietuvių kalba

Šalys patvirtina, kad perskaitė ir suprato šios sutarties sąlygas bei pasekmes ir kad šios sąlygos atitinka tikruosius Šalių norus ir ketinimus. Ši sutartis gali būti pasirašyta elektroniniu būdu ir (arba) laikoma, kad ji pasirašyta atlikus užsakymą / užsiregistravus Vykdytojo svetainėje.

ePardė.lt

MB „Leliūga“
Reg. adresas: Vaidaugų g. 7, 95220 Klaipėda, Lietuva
Įmonės kodas: 304991430
Banko sąskaita: LT57 3500 0100 0448 9428
Bankas: UAB „Paysera LT“

Darbo laikas:
9.00 - 17.30 darbo dienomis
11.00 - 15.00 šeštadieniais

Pvz.: sveiki@eparde.lt

Pvz.: +370 612 30123